Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

Grozījums Saeimas kārtības rullī
Likumprojekts


Izdarīt Saeimas kārtības rullī (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 17., 24.nr.; 1995, 10., 24.nr.; 1996, 13., 22.nr.; 1997, 12., 21.nr.; 1998, 22.nr.; 2000, 2.nr.; 2001, 5., 10.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2004, 23.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 8., 14., 24.nr.; 2008, 3., 13.nr.; 2009, 2., 6., 12., 15., 17.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 178., 206.nr.; 2011, 99.nr.; 2012, 18.nr.;2014, 218.nr.) šādus grozījumus:

Papildināt  179.pantu  ar 31. daļu šādā redakcijā:
„(31) Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas locekļi ir tiesīgi lemt par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpumu lietas ierosināšanu bez rakstveida iesnieguma, ja ir pamats uzskatīt, ka noticis Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpums un nav saņemts deputāta, deputātu grupas vai frakcijas rakstveida iesniegums.”

 

Likumprojekta „ Grozījums Saeimas kārtības rullī”
ANOTĀCIJA


 1. Kādēļ likums ir vajadzīgs?
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir saņēmusi šā gada 23.-27. martā Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupas (GRECO) plenārsēdē IV novērtēšanas kārtas ietvaros pieņemto atbilstības ziņojumu par rekomendāciju izpildi Latvijā korupcijas novēršanas jomā parlamentā, tiesu varā un prokuratūrā.
Kopumā Latvijai ir izteiktas 14 rekomendācijas, no kurām piecas attiecinātas uz Saeimu un divas - uz Saeimas deputātu ētikas kodeksu:
 1) Saeimas deputātu ētikas kodeksu ir nepieciešams (i) pārskatīt un atjaunot, un (ii) papildināt ar praktiskiem pasākumiem, lai sniegtu atbilstošas vadlīnijas un ieteikumus Saeimas deputātiem par regulējumu, kas saistīts ar ētiku un korupcijas novēršanu (III rekomendācija);
2) Saeimas iekšējie mehānismi, ar kuru palīdzību tiek nodrošināta Saeimas deputātu ētikas kodeksa piemērošana un interešu konflikta novēršana, ir jāpapildina un skaidri jāformulē tā, lai nodrošinātu to darbību un efektivitāti (V rekomendācija).
 Tāpat GRECO norāda, ka rekomendācijas, lai stiprinātu parlamentāro ētiku, ir iekļautas Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu 2015.-2020. gada programmā, bet līdz šim būtiski soļi nav sperti un nav izdarīts nekas, lai uzlabotu Saeimas spēju veikt pašregulāciju un vērsties pret faktiskiem un potenciāliem interešu konfliktiem, kā arī sodīt tos, kuri neievēro pieņemtās ētikas un uzvedības normas. Pēc ziņojuma pieņemšanas attiecīgā valsts, par kuru tas sagatavots, uzņemas atbildību ieviest rekomendācijas un saskaņā ar GRECO statūtu 15. pantu par rekomendāciju ieviešanas gaitu sniedz pārskatu Pretkorupcijas valstu grupai. Ja valsts neveic pietiekamus pasākumus, lai ieviestu rekomendācijas, GRECO statūtu komiteja var vērsties pret to, sniedzot publisku paziņojumu, ka attiecīgā valsts ieņem pasīvu pozīciju vai neveic pietiekamus pasākumus attiecībā uz ieteikumiem, kuri tai sniegti.
GRECO atbilstības ziņojumā secināts, ka rekomendāciju izpilde vērtējama kā neapmierinoša, jo par izpildītām atzītas divas rekomendācijas, turklāt viens no izpildītajiem ieteikumiem attiecas uz liegumu Saeimas deputātiem slēgt līgumus ar valsts iestādēm (IV rekomendācija). Attiecībā uz pārējo Saeimai izteikto rekomendāciju izpildi secināts jebkādas rīcības trūkums vai ilgstoša vilcināšanās.
Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija ir izvērtējusi šīs rekomendācijas un vienbalsīgi lēmusi iesniegt likumprojektu “Grozījums Saeimas kārtības rullī”, kas paredz iespēju komisijai pašai lemt par Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietas ierosināšanu.
2. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz tautsaimniecības attīstību?
Nav ietekmes.
3. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz valsts budžetu?
Nav ietekmes.
4. Kāda var būt likuma iespējamā ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu un vai ir nepieciešami grozījumi citos normatīvajos aktos?
Likumprojekta „Grozījums Saeimas kārtības rullī” mērķis ir pilnveidot tiesisko regulējumu parlamentā, ļaujot Saeimai veikt efektīvāku pašregulāciju, sodot tos Saeimas deputātus, kuri neievēro Saeimas deputātu ētikas kodeksa normas.
5. Vai likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām?
Likumprojekts atbilst Latvijas starptautiskajām saistībām ar Eiropas Padomes Starpvalstu pretkorupcijas grupu (GRECO).
6. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot likumprojektu?
Izstrādājot likumprojektu, notikušas konsultācijas ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, Eiropas Padomes Pretkorupcijas starpvalstu grupu (GRECO) un Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas Korupcijas novēršanas apakškomisiju.
7. Kā tiks nodrošināta likuma izpilde?
Likuma izpilde tiks nodrošināta, izstrādājot tā 3.1 panta minētos noteikumus un uzsākot to piemērošanu.