Drukāt

Atbilstoši Saeimas kārtības ruļļa 179.panta pirmās daļas 5.punktam,  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija:

Reizi kārtējās sesijas laikā paziņo Saeimas sēdē par iepriekšējās sesijas un starpsesiju laikā administratīvi sodītajiem deputātiem. Paziņojumā ietver informāciju par deputāta izdarīto administratīvo pārkāpumu, norādot normatīvā akta normu, kurā paredzēts pārkāpums, par kura izdarīšanu persona saukta pie administratīvās atbildības; institūciju, kas pieņēmusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu; uzliktā soda veidu, datumu, kad stājies spēkā lēmums par administratīvā soda uzlikšanu.
(19.05.2016.likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 14.06.2016.)