Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija

Laipni lūdzam Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas mājas lapā!

Mūsu mājas lapā Jūs varēsiet gūt aktuālu informāciju par - komisijas sēdēm, sēžu materiāliem, sagatavotajiem lēmuma projektiem,  deputātu rotāciju, deputātu ētikas jautājumiem, Saeimā saņemtajiem iesniegumiem un citiem svarīgākajiem jaunumiem.

A A

ŗ

Nosaukums, skaits

Saņemts Saeimā

Satura atklāsts

Virzība

1. „Atbildība par deputāta zvēresta laušanu”- 13 854 Latvijas pilsoņi

07.06.2012.

Saeima aicināta izstrādāt grozījumus Saeimas kārtību reglamentējošā dokumentā, kas mainītu sankcijas jeb Saeimas deputātu sodīšanu, ja fiksēts pārkāpums vai ir pierādījums tam, ka Saeimas deputāts ir pārkāpis solījumā (zvērestā) pausto, un noteikt par to juridisku atbildību.

 

11.04.2013. Saeima uzdeva Tieslietu ministrijai līdz 2013.gada 31.decembrim, balstoties uz 13 854 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu „Atbildība par Saeimas deputāta zvēresta laušanu”, sagatavot un iesniegt Saeimā likumprojektu par tiesisko regulējumu gadījumiem, kad tiek pārkāpts Saeimas deputāta svinīgais solījums (zvērests).

12.12.13 Tieslietu ministrija iesniedz Saeimai izstrādāto regulējumu.

04.02.14. Saeimas Juridiskā komisija, vērtējot Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus likumos, kas sagatavoti, ņemot vērā pilsoņu kolektīvo iesniegumu „Atbildība par Saeimas deputāta zvēresta laušanu”, rosināja atbildību par deputāta zvēresta laušanu stiprināt Saeimas deputātu ētikas kodeksā.

(http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21815-juridiska-komisija-atbildibu-par-deputata-zveresta-lausanu-rosina-stiprinat-saeimas-deputatu-etikas>)

Saeimas kārtības ruļļa 179.panta grozījumi.

2. „Par dzīvi bez C hepatīta” -  13 600

2013.gada 9.janvārī

Aicinājums Saeimai veikt izmaiņas medikamentu kompensēšanas kartībā palielinot hepatīta C ārstēšanai nepieciešamo medikamentu kompensāciju no 75% līdz 100% apmērā.

09.05.13 Saeima uzdeva Ministru kabinetam izvērtēt iespējas palielināt kompensāciju C hepatīta slimības ārstēšanai.

21.07.14. Mandātu komisija nosūtīja vēstuli Nr. 9/10-2-n/41-11/14  Ministru kabinetam par zāļu iegādes izdevumu kompensācijas palielināšanu līdz 90% vīrushepatīta C slimnieku medikamentozai ārstēšanai, kurā lūdza > rast iespēju izpildīt Ministru kabinetam doto uzdevumu un sniegt ierosinājumus šīs problēmas risināšanai.

19.11.14. Mandātu komisija atkārtoti nosūtīja vēstuli Nr.  142.9/10-1-12/14> Ministru kabinetam, kurā lūdza rast iespēju izpildīt 2013.gada 9.maijā LR Saeimas uzdoto uzdevumu Ministru kabinetam izvērtēt iespējas palielināt kompensāciju C hepatīta slimības ārstēšanai līdz 90% apmēram, vienlaicīgi, lūdza Ministru kabinetu izvērtēt un atbalstīt kompensācijas apmēra palielināšanu vīrushepatīta C ārstēšanai likumprojektā „Par valsts budžetu 2015.gadam”. (vēstule Nr. 142.9/10-1-12/14)

11.12.2014 Mandātu komisijā saņemts informatīvs ziņojums (vēstule Nr.2/388-12/14) no Veselības ministrijas par  Saeimas doto uzdevumu, kurā informēts, ka 2013.gadā un 2014.gadā jau tika prasīts papildus finansējums kompensācijas palielināšanai līdz 90% vīrushepatīta C slimnieku medikamentozai ārstēšanai, un to ka nepieciešamais finansējums netika piešķirts. Vienlaicīgi Veselības ministrija informēja, ka šobrīd notiek darbs pie likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta  „Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017.gadam” izstrādes. Kā viens no prioritārajiem pasākumiem, ko Veselības ministrija bija iekļāvusi jaunajās politikas iniciatīvās 2015.gadam, ir kompensēt medikamentu un materiālu sistēmas, centralizēti iepērkamo medikamentu un materiālu sistēmas reto slimības medikamentozās ārstēšanas sistēmas uzlabošanai, kam papildus tika prasīti finanšu līdzekļi 2015.gadam.

2015.gada 28.maijā nosūtīta vēstule L.Straujumai un J.Reiram ar atkārtotu lūgumu palielināt kompensācijas.

2015.gada 9.jūlijā saņemta Ministru kabineta atbildes vēstule, kur viedoklis ir iekļaut minētā jautājuma izskatīšanu pie 2016.gada valsts budžeta plānošanas kopā ar citiem priekšlikumiem.

Saeima 2015. gada 30. novembrī valsts budžetā 2016. gadam apstiprināja kompensācijas 100% apmērā.

3. „Par limita noteikšanu braukšanas ātruma kontroles mērierīču (fotoradaru) fiksētajam transportlīdzekļu braukšanas ātrumam” -  11 805

19.02.13

Saeima aicināta veikt normatīvo aktu regulējumus, lai ar fotoradaru palīdzību, tiktu fiksēti tikai tie transportlīdzekļu braukšanas ātruma pārkāpumi un piemēroti sodi gadījumiem, kas par vairāk nekā 15 km/h pārsniedz normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo maksimālo braukšanas ātrumu.

06.06.13. Saeima uzdeva Ministru kabinetam līdz 2013.gada 1.septembrim sagatavot grozījumus normatīvajos aktos, lai reglamentētu svarīgākos noteikumus un ierobežojumus (it īpaši attiecīgo iekārtu izvietošanas nosacījumus un ātruma fiksēšanas priekšnoteikumus) braukšanas ātruma pārkāpumu fiksēšanai ar tehniskajiem līdzekļiem (fotoiekārtām vai videoiekārtām). 2014.gada 15. aprīlī Ministru kabinets izdevis noteikumus „Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība”, kas nosaka, ka tehniskos līdzekļus paredzēts uzstādīt uz ceļiem tikai tajās vietās, kur var tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība.(http://www.iem.gov.lv/lat/aktualitates/informacija_medijiem/?doc=28503)

4. „Saglabāt latu kā Latvijas valūtu” - 10 247

19.04.13.

Saeima aicināta atlikt eiro ieviešanu, līdz kamēr tas būs tautas atbalstīts un ekonomiski pamatots.

07.11.2013 Saeima iesniegumu noraidīja

5. „Noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai” - 13 400

20.03.14.

Saeima aicināta noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai.

09.04.2014. Komisijā tiek iesākta iesnieguma sākotnējā izvērtēšana, kurā uzklausa iesnieguma iesniedzēju pilnvarotu pārstāvi.

23.04.2014. Komisijā turpinās sākotnējā izvērtēšana. Piedalās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas pārstāvji.

30.04.2014. Komisijā turpinās sākotnējā izvērtēšana. Komisija uzklausa Viesnīcu un restorānu asociācijas, LPUF, Latvijas Augļkopju asociācijas, Biedrības "Zemnieku saeima", Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvji un pētījuma "Samazināt PVN likmes piemērošanas pārtikas produktu grupām ietekme Latvijas tautsaimniecībā" pētnieks un prezentētājs, kā arī Zemkopības ministrija.

11.06.2014. Komisijas sēdē tiek gatavots un apspriests lēmuma projekts par iesnieguma turpmāko virzību.

19.06.2014. Saeima uzdeva Ministru kabinetam līdz 2014.gada 31.decembrim, balstoties uz 13 400 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Noteikt pazemināto PVN likmi pārtikai”, izvērtēt iespējas samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi pārtikai vai atsevišķām pārtikas preču grupām un, pamatojoties uz šādu izvērtējumu, iesniegt Saeimai atbilstošus grozījumus pievienotās vērtības nodokļa likumā vai atzinumu par šādas likmes samazinājuma neiespējamību, vienlaikus sniedzot aprēķinu par šāda samazinājuma fiskālo ietekmi uz valsts budžetu.

27.01.2015. Mandātu komisija nosūtīja vēstuli Ministru kabinetam, ar lūgumu informēt komisiju par uzdevumu izpildi, kas uzdoti Ministru kabinetam ar Saeimas 2014. gada 19.jūnija lēmumu.

18.02.2015. Komisijā saņemts Valsts kancelejas informatīvais ziņojums (vēstule Nr.2/451-12/15 )

6. „Vēlēšanas internetā” - 10 845

21.08.14.

Saeima aicināta izdarīt likumos grozījumus, kas ļautu referendumos, pašvaldību un parlamenta vēlēšanās Latvijas pilsoņiem piedalīties, balsojot internetā.

04.12.14. Saeima iesniegumu noraidīja

7. „Par kažokzvēru aizsardzību” – 10 654

04.12.14.

Saeima aicināta  izdarīt likuma grozījumus, nosakot pilnīgu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu Latvijā.

19.02.15. Saeima iniciatīvu noraidīja.

12.02.15. Komisija nosūtīja Ministru kabinetam un Zemkopības ministrijai vēstuli Ministru kabinetam ar aicinājumu kopā ar attiecīgās nozares ekspertiem piedalīties normatīvo aktu pilnveidošanas, izstrādes un ieviešanas procesā.

23.03.15. Ministru kabineta vēstule komisijai par situācijas izvērtējumu Latvijā un Eiropā.

8. „Samazināt PVN likmi apkurei” - 10 019

17.12.14.

Saeima aicināta veikt likuma grozījumus, nosakot PVN likmi apkurei 12% vietā 5%.

21.01.15. Mandātu komisijā iesākta iesnieguma sākotnējā izvērtēšana. Komisija uzkalusa iesnieguma iesniedzēju pilnvarotu pārstāvi.

18.02.2015. Komisijā notiek sākotnējā izvērtēšana, komisija uzklausa Finanšu ministirjas parlamentāro sekretāru.

04.03.2015. Komisijā notiek sākotnējā izvērtēšana, komisija uzklausa Ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru, kā arī Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.

11.03.2015. Komisijas sēdē notiek apsriede par iesnieguma turpmāko virzību. Komisija atbalsta sagatavoto Saeimas lēmuma projektu "Par uzdevumu Ilgtspējīgas attīstības komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas mājsaimniecību vajadzībām".

19.03.15. Saeima noraidīja komisijas lēmuma projektu “Par uzdevumu Ilgtspējīgas attīstības komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām”.

06.05.2015. Saeima apstiprināja komisijas lēmuma projektu “Par uzdevumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām”.

11.06.2015. Jautājums iekļauts Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdes darba kārtībā.

2015.gada 12.jūnijā komisijā saņemta Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas vēstule Nr. 121.9/2-12/15 par Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā pieņemto lēmumu noraidīt minēto priekšlikumu.

2015.gada 15.jūnijā komisija informēja kolektīvā iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu Nr.511.9/10-20-12/15 

9. “Marihuānas dekriminalizācija” - 10 120

01.06.2015.

Saeima aicināta veikt tādus likuma grozījumus, kas paredzētu soda atcelšanu Latvijā par marihuānas audzēšanu, glabāšanu un nēsāšanu nelielā apmērā personiskajām vajadzībām, kā arī par tās smēķēšanu.

07.07.2015. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija vienbalsīgi nolemj noraidīt kolektīvo iesniegumu un lēmumprojektu virzīt izskatīšanai Saeimas ārkārtas sesijas sēdē vai kārtējā Saeimas sēdē.

03.09.2015. Saeima iesniegumu noraidīja.

10. “Visu gadu vasaras laiks, neveicot pāreju uz ziemas” – 10540

26.10.2015.

Saeima aicināta veikt likumu grozījumus, kas paredzētu mainīt Latvijas laika zonu no UTC+2 (GMT+2) uz UTC+3(GMT+3) un vienlaicīgi atcelt pulksteņa laiku pāreju 2x gadā.

25.11.2015 Komisijā iesāka sākotnējo izvērtēšanu

13.01.2016. Komisija uzklausīja ekspertu viedokļus.

18.02.2016. Saeima iesniegumu noraidīja.

11. “Samazināt PVN elektrībai un gāzei” 10 721

02.11.2015.

Izdarīt grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredzētu piemērot samazināto PVN likmi elektroenerģijai un dabasgāzei līdz 12%.

02.12.2015. Komisija iesāka sākotnējo izvērtēšanu.

03.02.2016. Komisija uzklausīja ekspertu viedokļus. Piedalās Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, akciju sabiedrības "Latvijas Gāze", akciju sabiedrības "Latvenergo" pārstāvji.

10.03.2016. Saeima atbalstīja komisijas izstrādāto lēmuma projektu  “Uzdot Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, balstoties uz 10 721 Latvijas pilsoņu iesniegto kolektīvo iesniegumu par pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu dabasgāzei un elektroenerģijai, izvērtēt iespēju samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi siltumenerģijas piegādei mājsaimniecību vajadzībām uz 12 procentiem, un ja to atzīst par iespējamu - lemt par attiecīga likumprojekta sagatavošanu.”

12. “Par ceļiem bez bedrēm”-10 435

05.11.2015.

1) ikgadējo transporta nodevu pievienot degvielas cenai un akcīzes nodokli novirzīt ceļu remontam un uzturēšanai

2) izveidot atsevišķu fondu, kurā ienāk visa transporta nodevu nauda un degvielas akcīzes nodokļa nauda. Šo fondu uzdot pārvaldīt Satiksmes ministrijai.

02.12.2015. Komisija iesāka sākotnēju izvērtēšanu.

20.01.2016. Komisija uzklausīja ekspertu viedokļus.

03.03.2016.Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmumprojektu “Pamatojoties uz 10 435 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimai „Par ceļiem bez bedrēm”, uzdot Ministru kabinetam veikt Baltijas valstīs par ceļu lietošanu maksājamo nodokļu un nodevu apjoma un tiesiskā regulējuma salīdzinošo izvērtējumu, sagatavot un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, ka ceļu lietotāju maksātie nodokļi un nodevas tiek izlietoti ceļu un tiltu remontiem un to uzturēšanai labā tehniskā stāvoklī, kā arī lai nodokļu maksājumu apjoms ceļu lietotājam atbilstu ceļa lietošanas intensitātei.”

31.10.2016. Saņemta Saeimā atbilde no Ministru kabineta Nr.2/2661-12/16

27.12.2016. Saņemts informatīvais ziņojums (sk.pielikums 2-3274-12-160001.PDF)

13. “Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam”

10 496

13.04.2016.

Izdarīt grozījumus likumos, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot, vai arī to piemērot 0,1% likmes apmērā no nekustamā īpašuma vērtības.

11.05.2016. Komisija uzsāka iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu, nolēma aicināt Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Latvijas Pašvaldību savienību, Darba devēju konfederāciju, VARAM.

25.05.2016. Komisija uzklausīja ekspertu viedokļus un nolēma gatavot Saeimas lēmumprojektu.

16.06.2016. Saeima šā gada 16.jūnija sēdē nolēmusi, pamatojoties uz 10 496 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu Saeimai "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam", uzdot Ministru kabinetam sagatavot un līdz 2016.gada 1.oktobrim iesniegt Saeimai informatīvu ziņojumu par iespējām izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai īstenotu principus, kas ļautu nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam īpašumam nepiemērot vai arī piemērot vienoto samazināto procentu likmi no nekustamā īpašuma vērtības.

01.11.2016. Saņemta Saeimā atbilde no Ministru kabineta Nr. 2/2661-12/16

25.01.2017. Komisijas sēdē Finanšu ministrijas pārstāvji ziņoja par jautājuma virzību. Prezentācija

14. “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem” 10 480

18.04.2016.

1. Saglabāt Latvijas lauksaimniecības un meža zemi LR pilsoņu īpašumā un izbeigt tās iztirgošanu ārzemniekiem un starptautiskajiem investīciju fondiem;

3. Aicinājums Saeimas deputātiem izsludināt tautas nobalsošanu, lai noteiktu, ka Latvijā lauksaimniecības un meža zeme var piederēt tikai Latvijas pilsoņiem vai komersantiem, kas 100% pieder Latvijas pilsoņiem.

18.05.2016. Komisijā uzsākta sākotnējā izvērtēšana, kurā piedalījās iesnieguma autors.

20.07.2016. Komisija nolēma gatavot divus Saeimas lēmuma projektus:

1) nodot tālākai izvērtēšanai Tautsaimniecībās, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

2) > uzdot Ministru kabinetam uzsākt pārrunas ar Eiropas Savienības atbildīgajām institūcijām par izmaiņām līgumā par Latvijas pievienošanos Eiropas Savienībā.

03.08.2016. Komisija atbalstīja Saeimas lēmuma projektu-nodot tālākai izvērtēšanai Tautsaimniecībās, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

15.09.2016. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot to izvērtēšanai Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.

15. “Rīgas īstā Uzvaras laukuma atjaunošana”-12 199

06.05.2016.

1) Rīgā pie PSRS okupācijas režīma un tā bruņotos spēkus uzskatāmi slavinošā piemiņas kompleksa uzstādīt labi redzamus informatīvus un neatkarīgas Latvijas valsts vērtībām atbilstīgus plakātus un norādes par Pārdaugavas Uzvaras laukumu – gan vēsturiskā, gan laikmetīgā aspektā – uzskatāmi un objektīvi informējot gan Latvijas iedzīvotājus, gan ārvalstu viesus par okupācijas režīma nodarīto postu Latvijai, kas radās Molotova-Ribentropa pakta un tam sekojošo notikumu rezultātā;

2) aicinājums rast risinājumu Latvijas brīvvalsts laikā iecerētā, Latvijas iedzīvotāju brīvprātīgi 1930.gados saziedotā Rīgas Uzvaras laukuma atjaunošanai tā sākotnēji iecerētajā veidolā, kas simbolizētu un pieminētu nozīmīgo Latvijas armijas uzvaru par Bermonta-Avalova karaspēku un tiktu veltīts Latvijas valsts uzvarām visplašākajā nozīmē.

08.06.2016. Komisija uzsāk iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu komisijā un uzklausa iesnieguma pilnvarotu pārstāvi.

29.07.2016. Komisija nolēma noraidīt iesniegumu un virzīt lēmuma projektu par iesnieguma noraidīšanu izskatīšanai Saeimas sēdē.

08.09.2016. Saeima iesniegumu noraidīja. 

16. “Par Latviju, brīvu no ĢMO”-10 207

10.05.2016.

Izdarīt grozījumus attiecīgajos likumos un noteikt:

1) ka Latvijā drīkst audzēt tikai ne-ĢMO kultūras, ieviest un tirgot tikai ne ĢMO sēklas;

2)Aizliegt ĢMO audzēšanai izmantotās bīstamās ķimikālijas-Roundup(glifosātu) u.c.;

3) izmainīt prasības tirgotājiem;

4) par likuma pārkāpšanu noteikt atbilstoši lielu sodu;

5) likumam jāattiecas gan uz Latvijā, gan ārvalstīs reģistrētiem uzņēmumiem un personām.

09.06.2016. Komisija uzsāk sākotnējo izvērtēšanu komisijā, uz kuru tiek aicinātā iesnieguma pilnvarota pārstāve.

05.07.2016. Komisija atbalstīja lēmuma projektu  Par 10 207 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Latviju, brīvu no ĢMO” turpmāko virzību un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē.

08.09.2016. Saeima nolēma uzdot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai izvērtēt iespēju aizliegt Latvijā audzēt ģenētiski modificētos organismus un, ja to atzīst par iespējamu, lemt par grozījumiem likumdošanas aktos. 

 

17. “Par izdienas pensijas noteikšanu arī pašvaldības policistiem”

2203-CD formātā 8715-papīra formātā

20.05.2016.

Ieviest pašvaldības policijas amatpersonām līdzvērtīgas sociālās garantijas

15.06.2016. Komisija nolēma nodot PMLP parakstītāju datus un lūgt pārvaldi līdz šā gada 15.jūlijam tos pārbaudīt.

PMLP pārbaudīja datus un informēja komisiju, ka iesniedzēju skaits neatbilst Saeimas kārtības ruļļa prasībām. Komisija pieņēma lēmumu šo informāciju nodot Saeimas Prezidijam un lūgt, lai to izvērtē atbilstoši Saeimas kārtības rullim tuvākajā Prezidija sēdē

07.09.2016. Deputāti komisijas sēdē nolēma izbeigt kolektīvā iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijā un nodot to darbam Sociālo un darba lietu komisijā.

18. “Lai vēzis būtu ārstējama slimība”-10 237

27.05.2016.

Izstrādāt programmu onkoloģijas nozarei, piešķirt finansējumu un 2017.gadā sākt īstenošanu.

29.06.2016. Komisija uzsāka sākotnējo izvērtēšanu komisijā, aicinot iesnieguma pārstāvjus, un nolēma gatavot Saeimas lēmumprojektu - uzdot Veselības ministrijai līdz 1.decembrim izstrādāt onkoloģijas slimības diagnostikas un ārstēšanas programmu un 2017. gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus programmas īstenošanai, un virzīt to izskatīšanai tuvākajā Saeimas sēdē.

03.08.2016.Atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē.

15.09.2016. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma uzdot Veselības ministrijai līdz 1.decembrim izstrādāt onkoloģijas slimības diagnostikas un ārstēšanas programmu un 2017.gada valsts budžetā paredzēt līdzekļus programmas īstenošanai.

19. “Par bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos”-10 213

03.06.2016.

Panākt, lai Latvijas bērnudārzos būtu bezmaksas bērnu ēdināšana.

05.07.2016. Komisija iesāka sākotnējo izvērtēšanu.

03.08.2016. Komisijas sēdē ekspertu viedokļi. Komisija nolēma turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

14.09.2016. Komisija atbalstīja Saeimas lēmuma projektu par iesnieguma turpmāko virzību un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2016.gada 22.septembra sēdē.

22.09.2016. Saeima vienbalsīgi atbalstīja lēmuma projektu. Nolēma uzdot Pārresoru koordinācijas centra sadarbības platformai “Demogrāfisko lietu centrs”, pamatojoties uz Latvijas Republikas tiesībsarga, Labklājības ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas vecāku organizācijas mammamuntetiem.lv un citiem viedokļiem, izvērtēt iespēju nodrošināt bērnu bezmaksas ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs, un, sniegt informatīvu ziņojumu Saeimai un Ministru kabinetam līdz 2017.gada 1.martam.

08.03.2017. Komisija nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam ar lūgumu sniegt informāciju par Saeimas  2016.gada 22.septembrī dotā uzdevuma izpildi. 

14.03.2017. Komisijā saņemts informatīvais ziņojums.

20. "Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados" - 10 570

30.08.2016.

Pagarināt termiņu, kurā tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā apskate līdz reizei divos gados.

28.09.2016. Komisija iesāka sākotnējo izvērtēšanu un nolēma uz nākamo izvērtēšanas sēdi uzaicināt pārstāvjus no Auto Asociācijas, Latvijas Automoto biedrības, biedrības "Autopārvadātāju Asociācija "Latvijas auto"".

05.10.2016. Komisijas otrā sākotnējās izvērtēšanas sēde, kura veltīta kolektīvajam iesniegumam. Piedalījās Auto asociācija, Asociācija "Latvijas auto", Latvijas Automoto biedrība. Kā arī komisija uzklausīja iesnieguma pilnvarotu pārstāvi. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā un aicināt Satiksmes ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, CSDD, apdrošināšanas asociāciju. 

19.10.2016. Iesnieguma sākotnējā izvērtēšana komisijā. Piedalās Satiksmes ministrija, CSDD Transportlīdzekļu tehniskās kontroles un sertifikācijas inspekcijaLatvijas Apdrošinātāju asociācija, Iekšlietu ministrija, Finanšu ministrija, iesnieguma pilnvarots pārstāvis. Komisija nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

30.11.2016. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu "Par 10 570 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados" turpmāko virzību" un nolēma uzdot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai līdz 2017.gada 1.jūlijam izvērtēt un izstrādāt grozījumus attiecīgajos likumos, lai īstenotu principu, ka transportlīdzekļu tehniskās apskates biežums Latvijā notiktu pēc Lietuvas un Igaunijas modeļa. 

08.12.2016. Saeima šā gada 8.decembra sēdē nolēmusi uzdot Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai līdz 2017.gada 1.jūlijam izvērtēt un izstrādāt grozījumus attiecīgajos likumos, lai īstenotu principu, ka transportlīdzekļu tehniskās apskates biežums Latvijā notiktu pēc Lietuvas un Igaunijas modeļa, pamatojoties uz 10 570 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Transportlīdzekļu tehniskās apskates veikšana reizi divos gados”.

21. "Atcelt pastāvošo ceļa nodokļa iekasēšanas modeli, ieviest pēc Igaunijas parauga" - 21 919

19.10.2016.

Aicina Saeimu atcelt esošo ceļa nodokli autotransportam un izveidot tā iekasēšanu ar reālo degvielas patēriņu pēc Igaunijas vai Lietuvas parauga.

16.11.2016. Sākotnējas izvērtēšanas sēde. Komisija uzklausīja iesniedzēju. Nolēma turpināt skatīt minēto iesniegumu pēc tam, kad komisija iepazīsies ar Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par kolektīvo iesniegumu "Par ceļiem bez bedrēm".

11.01.2017. Sākotnējas izvērtēšanas sēde. Piedalījās Satiksmes ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Degvielas tirgotāju asociācijas pārstāvji, iesnieguma pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt darbu pie lēmuma projekta sagatavošanas.

22.02.2017. Komisija nolemj turpināt darbu pie lēmuma projekta sagatavošanas.

01.03.2017. Komisija atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu.

09.03.2017. Saeima atbalstīja lēmuma projektu. 

26.04.2017. Komisijā saņemta Finanšu ministrijas atbildes vēstule (izvērtējums) uz Saeimas doto uzdevumu.

22. "Pensija bez nodokļa" - 10 748

21.10.2016.

Veikt grozījumus likumdošanā, nosakot, ka par valsts maksātajām pensijām 1.līmeņa pensijām nav jāpiemēro iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

16.11.2016.  Sākotnējas izvērtēšanas sēde. Uzklausīja iesniedzēju. Nolēma nodot iesniegumu Saeimas darba grupā, kad tāda tiks izveidota, iesnieguma izvērtēšanai. Darba grupā tiek plānots, ka piedalīsies Saeimas Sociālo darba lietu komisija, Budžeta un finanšu nodokļu komisija, Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija. 

14.12.2016. Komisija atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu, kurā nolēma nodot iesniegumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai kā atbildīgajai komisijai un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai kā līdzatbildīgajai komisijai, un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2016.gada 22.decembra sēdē. 

22.12.2016. Saeima atbalstīja lēmuma projektu.(http://titania.saeima.lv/LIVS12/saeimalivs_lmp.nsf/0/9E65844A02AAD71DC225809100314DB9?OpenDocument)

 

23. "Par progresīvu nodokļu sistēmu" - 10 657

13.12.2016.

Aicina izstrādāt likumu, kas uzliktu par normu, lai viens no galvenajiem kritērijiem, veidojot nodokļu politiku, būtu nevienlīdzības mazināšana.

11.01.2017. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Piedalījās iesnieguma pilnvarots pārstāvis un Finanšu ministrijas pārstāvis.

08.02.2017. Sākotnējas izvērtēšanas sēdes turpinājums. Piedalās Finanšu ministrija, Latvijas darba devēju konfederācija, iesnieguma pilnvarots pārstāvis. Nolemj turpināt skatīt iesniegumu komisijā un uz nākamo sākotnējās izvērtēšanas sēdi uzaicināt Ekonomikas ministriju un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību.

01.03.2017. Sākotnējas izvērtēšanas sēde. Piedalās Ekonomikas ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, iesnieguma autors. Komisija nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

08.03.2017. Komisija atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu.

16.03.2017. Saeima atbalstīja lēmuma projektu.

24. "Par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu" - 10 594

15.03.2017.

 Aicina Saeimu lemt par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu depozītu sistēmas izveidi Latvijā.

 05.04.2017. Komisijā iesākta sākotnēja izvērtēšana, kurā tika uzklausīti iesnieguma iesniedzēju pilnvaroti pārstāvji.

19.04.2017. Sākotnējas izvērtēšanas sēde. Piedalās VARAM, Valsts vides dienesta, LASUA, LASA, Zaļais punkts pārstāvji. Prezentācija

10.05.2017. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Piedalās Pārtikas uzņēmumu federācijas padomes, Tirgotāju asociācijas, Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Rīgas domes, Zaļās jostas un Pašvaldību savienības pārstāvji.

17.05.2017. Komisija diskutē par iesnieguma turpmāko virzību.

24.05.2017. Komisija diskutē par iesnieguma turpmāko virzību.

31.05.2017. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2017.gada 8.jūnija sēdē.

 08.06.2017. Saeima atbalstīja lēmuma projektu.

28.12.2017. Saeimā saņemts informatīvs ziņojums.

 

25. "Maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju" - 9953

 24.04.2017.

 Aicina atcelt 01.08.2016. SPRK apstiprinātos AS "Sadales tīkls" sadales pakalpojumu tarifus daļā, kas attiecas uz maksājumu par elektroenerģijas pieslēguma nodrošinājumu, kas maksājams neatkarīgi no tā, vai tiek patērēta elektroenerģija.

 10.05.2017. Komisija konstatē, ka pēc Iedzīvotāju reģistra datiem kolektīvais iesniegums neatbilst Kārtības ruļļa 131.3 panta prasībām.

Komisija nolemj atstāt bez tālākās izskatīšanas Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju".

 

 

 

26."Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim"

 04.04.2017.

 

17.05.2017. Komisijas sēdē  komisija izskatīja kolektīvo iesniegumu "Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim", konstatēja, ka nav ievērota kolektīvā iesnieguma iesūtīšanas Saeimā procedūra atbilstoši Saeimas kārtības rullim un nolēma to atstāt bez turpmākās izskatīšanas.

27. "Par atklātu balsojumu Valsts Prezidenta vēlēšanās" - 11 212

 02.06.17.

 Ierosinājums izteikt Satversmes 36.pantu šādā redakcijā: "Valsts Prezidentu ievēlē atklāti balsojot ar ne mazāk kā 51 Saeimas locekļu balsu vairākumu".

 04.07.2017. Sākotnējā izvērtēšana. Piedalās autors Jānis Veide un konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars.

28.07.2017. Komisija atbalsta sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolemj to virzīt izskatīšanai tuvākajā Saeimas sēdē.

07.09.2017. Saeima atbalstīja  lēmuma projektu.

28. "Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!" - 10 015

 29.08.2017.

1. Samazināt PVN likmi līdz 5 procentiem svaigai gaļai, svaigām zivīm, medum, olām, pilngraudu produktiem, Latvijai raksturīgiem dārzeņiem un augļiem, pienam un tā izstrādājumiem, kuri nav papildus saldināti (biezpiens, siers, sviests, krējums, kefīrs, paniņas, bezpiedevu jogurts).

 

2. Palielināt PVN likmi līdz 31 procentam saldinātiem dzērieniem un saldinātiem konditorijas izstrādājumiem, produktiem, kuri satur mākslīgi iegūtas trans taukskābes un produktiem, kuros pievienotais sāls daudzums pārsniedz 1,25g uz 100g.

 27.09.2017. Iesnieguma sākotnējā izvērtēšana. Piedalās iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija nolemj turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

25.10.2017. Sākotnējās izvērtēšanas sēde komisijā. Piedalās Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Latvijas Pārtikas Uzņēmumu Federācijas pārstāvji. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

29.11.2017. Komisijas sēdē komisijas deputāti neatbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma sagatavot citu Saeimas lēmuma projektu.

07.12.2017. Komisijas sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2017.gada 14.decembra sēdē.

14.12.2017. Saeimas 2017.gada 14.decembra sēdē lēmuma projekts atbalstīts.

29. "Likvidēsim iespēju Saeimas deputātiem balsojumos atturēties" - 10 989

 18.09.2017.  Ierosinājums no Saeimas Kārtības ruļļa 139.panta 1.daļas pēdējā teikuma "Par klātesošiem balsošanā uzskatāmi tie deputāti, kas balsojuši "par", "pret" vai "atturas"" - svītrot vārdus "vai atturas".

04.10.2017. Komisija iesāk iesnieguma sākotnējo izvērtēšanu komisijā. Uzklausa iesnieguma iesniedzēju pilnvarotu pārstāvi. Prezentācija. Nolemj turpināt darbu komisijā pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

11.10.2017. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2017.gada 19.oktobra sēdē.

19.10.2017. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu izvērtēšanai līdz 2018.gada 15.janvārim Saeimas Juridiskajai komisijai.

30. "Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā" - 10 139

 15.01.2018. Ierosinājums pieņemt Kopdzīves likumu 

31.01.2018. Sākotnējās izvērtēšana sēde komisijā. Piedalās iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolemj turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā. 

07.03.2018. Komisija ar balsu vairākumu atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu par iesnieguma noraidīšanu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2018.gada 15.marta sēdē.

15.03.2018. Saeima ar balsu vairākumu nolēmusi noraidīt iesniegumu.

31. "Par mantojamu 2.pensiju līmeņa uzkrājumu" - 10 156

 18.01.2018. Ierosinājums Saeimai rast risinājumu Valsts fondēto pensiju shēmas uzkrājuma mantošanai

22.02.2018. Iesnieguma sākotnējās izvērtēšanas sēde komisijā. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

14.03.2018. Sākotnējās izvērtēšana sēdes turpinājums komisijā. Piedalās Labklājības ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Komercbanku asociācijas pārstāvji. Nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

18.04.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2018.gada 26.aprīļa sēdē.

26.04.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu.

13.06.2018. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē tika atbalstīts likumprojekts "Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā" 2.lasījumā, iekļaujot tajā normas, kas paredz iespēju valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem uzkrāto kapoitālu mantot Civillikumā noteiktajā kārtībā. 

32. "Par bilingvālās izglītības saglabāšanu" - 12053

 22.01.2018.  Ierosinājums Saeimai rast risinājumu bilingvālās izglītības modeļa saglabāšanai tādā veidā, kādā tā ir noteikta ar 2005.gada 13.maija Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2004-18-0106.

14.02.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Piedalās iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolemj noraidīt kolektīvo iesniegumu, pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 131.5 ceturto daļu.

22.02.2018. Komisija sagatavoja Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma noraidīšanu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2018.gada 1.marta sēdē. 

01.03.2018. Saeima iesniegumu noraidīja.

33."Par pašreizējā skolas gaitu uzsākšanas vecuma saglabāšanu"- 10748

 07.03.2018.  Aicina saglabāt šobrīd esošo kārtību, kad bērni skolas gaitas uzsāk no septiņu gadu vecuma. 

28.03.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Piedalījās iesnieguma iesniedzēju pilnvarotie pārstāvji  un Izglītības un zinātnes ministra biroja vadītājs. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

18.04.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēdes turpinājums komisijā. Piedalās Veselības ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, biedrības "Vecāki par izglītību" pārstāvji, kā arī iesnieguma iesniedzēju pilnvarotās pārstāves. Nolemj turpināt darbu pie Saeimas lēmuma projekta sagatavošanas.

25.04.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2018.gada 3.maija sēdē.

03.05.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu.

34."Pārmaksāto nodokļu automātiska izmaksāšana"- 10142

 13.04.2018.

 Rast iespēju saņemt pārmaksātos nodokļus arī tiem iedzīvotājiem, kuri neizprot sarežģīto dokumentu aizpildīšanas sistēmu, nelieto internetbankas un nav ieguvuši augstāko juridisko/ekonomisko izglītību - tomēr strādā un maksā nodokļus.

02.05.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

23.05.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde komisijā. Piedalās Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Veselības aprūpes darba devēju asociācijas, Rīgas interešu izglītības metodiskā centra pārstāvji. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

06.06.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēdes turpinājums. Piedalās Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas un Latvijas Pāsvaldību savienības pārstāvji. Komisija nolēma turpināt izvērtēšanu.

24.07.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2018.gada 13.septembra sēdē.

13.09.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma uzdot Ministru kabinetam līdz 2021.gada 1.janvārim izstrādāt normatīvos aktus, kā arī rast iespējamo tehnisko risinājumu valsts pārvaldē esošo iestāžu informācijas sistēmu salāgošanai, lai Valsts ieņēmumu dienests spētu automātiski atmaksāt pārmaksātos nodokļus.

35."Zemei zem daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā"- 10516

 20.04.2018.  Aicina rast iespēju nodot zemi to namu iedzīvotāju īpašumā, kuri atrodas uz šīs zemes. Valsts izmaksā īpašniekam zemes vērtību, piedāvā ekvivalentu zemes gabalu par atvieglotu samaksu vai bez samaksas.

16.05.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā

13.06.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde komisijā. Piedalās 12.Saeimas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs S.Dolgopolovs un 12.Saeimas deputāts, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas loceklis V.Valainis.  Komisija turpinās skatīt iesniegumu. 

12.09.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2018.gada 20.septembra sēdē.

20.09.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot to Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai turpmākai izvērtēšanai.

36."Par deputātu atsaukšanu" - 10078

 17.05.2018  Iniciatīvas būtība ir nodrošināt iespēju atsaukt atsevišķus deputātus un apturēt uz laiku visu līmeņu pilnvaras, ja deputāti pēc ievēlēšanas lauž zvērestu, nepilda dotos solījumus, veic pretvalstisku darbību, vai pret viņiem ir ierosinātas krimināllietas un ar savu darbību deputāti turpina graut valsts pārvaldes prestižu. 

06.06.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

05.09.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2018.gada 13.septembra sēdē.

13.09.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu izvērtēšanai Saeimas Juridiskajai komisijai.

 

37. "Maksāt tikai par patērēto elektroenerģiju" - 11164

24.05.2018. Aicina atcelt OIK un pārskatīt As "Sadales tīkls"tarifus par elektroenerģijas pārvades un pieslēguma nodrošināšanas pakalpojumiem.

13.06.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

10.10.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2018.gada 18.oktobra sēdē.

18.10.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.

38."Simtgades svinību naudas novirzīšana vēža ārstēšanai" - 10577

 10.08.2018. Piedāvā izvērtēt un samazināt Latvijas simtgades svinību tēriņus no valsts budžeta, un finansējuma piešķiršana onkoloģisko slimību diagnosticēšanai un ārstēšanai. 

12.09.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzējs un Kultūras ministrijas pārstāvji. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

03.10.2018.  Sākotnējās izvērtēšanas sēde komisijā. Piedalās Veselības ministrijas pārstāvji.

24.10.2018. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2018.gada 1.novembra sēdē.

01.11.2018. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai tālākai izvērtēšanai.

39."Atcelt kompensācijas deputātiem, kas zaudējuši Saeimas mandātu!"- 13898 

 28.11.2018.

Rast risinājumu sociālās solidaritātes celšanai Latvijā, mainot Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu.

 19.12.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2019.gada 10.janvāra sēdē.

10.01.2019. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai tālākai izvērtēšanai. 

40.“Azartspēļu zāļu aizliegšana visā Latvijas teritorijā"- 10945 

 29.11.2018. Rast risinājumu azartspēļu aizliegšanai visā Latvijas teritorijā, veicot grozījumus Azartpēļu likumā, paredzēt, ka turpmāk kazino drīkstētu ierīkot tikai luksusa klases viesnīcās.

 19.12.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzējs. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2019.gada 10.janvāra sēdē.

10.01.2018.  Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai tālākai izvērtēšanai.

 

28.02.2019. Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija nolēma uzdot Finanšu ministrijai atkārtoti pārskatīt un lūgt iesaistītām valsts institūcijām (Tieslietu ministrija,Veselības ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) sniegt atzinumus par politikas plānošanas dokumentu - "Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādnes 2019.-2026.gadam", virzīt to izskatīšanai un apstiprināšanai Ministru kabinetā, un atbilstoši valdības lemtajam, ja nepieciešams, sagatavot un iesniegt Saeimā attiecīgus grozījumu "Azartspēļu un izložu likumā".

41. "Publisku revīziju Saeimas budžetam!"-10628  30.11.2018. Veikt nepieciešamās izmaiņas Saeimas Kārtības rullī un Valsts kontroles likumā, lai Saeimas budžeta revīziju turpmāk varētu veikt Valsts kontrole. 19.12.2018. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzējs. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

16.01.2019. Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas un Publisko izdevumu un revīzijas komisijas kopsēde. Piedalās Valsts kontroles pārstāvji, Saeimas Administrācijas un Juridiskā biroja pārstāvji. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu un nolēma virzīt to izskatīšanai Saeimas 2019.gada 24.janvāra sēdē.

31.01.2019. (24.01.2019. sēdes turpinājums) Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Juridiskajai komisijai tālākai izvērtēšanai.

42."Samazināt noteikto “normālo” darba stundu skaitu" - 10947  14.01.2019.  Aicina samazināt noteikto "normālo darba  laiku" likumā līdz 32 stundām nedēļā.  06.02.2019.  Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

20.02.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēdes turpinājums. Piedalās Ekonomikas ministrijas, Labklājības ministrijas un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāvji. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2019.gada 28.feburāra sēdē.

28.02.2019. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei tālākai izvērtēšanai.

43."Par Bisfenolu A saturoša pārtikas iepakojuma aizliegšanu" - 10226  01.02.2019.  Lūdz rast risinājumu pieaugošajam smagu saslimšanu (krūts, prostatas vēzis, diabēts, bērniem attīstības traucējumi) skaitam, kuru iemesls ir toksiskas vielas - Bisfenola A -esamība plastmasas pārtikas iepakojumos un traukos.  27.02.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

06.03.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēdes turpinājums. Piedalās Ekonomikas ministrijas, Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Pārtikas veteriārā dienesta pārstāvji, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore, profesors Ivars Kalviņš. Komisija vienbalsīgi atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu  un nolēma to virzīt izskatīšanai Saeimas 2019.gada 14.marta sēdē.

14.03.2019. Saeima atbalstīja lēmuma projektu un nolēma nodot iesniegumu Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai tālākai izvērtēšanai.

 44. "Uzvaras pieminekļa demontāža" - 10822 08.03.2019.   Lūdz rast risinājumu Uzvaras pieminekļa demontāžas jautājumam.

 02.04.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Nolēma turpināt iesnieguma izvērtēšanu komisijā.

24.04.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēdes turpinājums. Piedalās Ārlietu ministrijas, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes, Rīgas domes Pieminekļu padomes, Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pieminekļu aģentūra"Saeimas Juridiskā biroja, biedrības "Latvijas politiski represēto apvienība"pārstāvji, Komisija ar balsu vairākumu  atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu par kolektīvā iesnieguma turpmāko virzību  - nodošanu Saeimas Ārlietu komisijai.

22.05.2019. Izskatot komisijas sēdē ziōjuma Saeimas sēdē projektu, mainīts komisijas lēmums un Saeimas lēmuma projekts  - komisija nolemj nodot kolektīvo iesniegumu Saeimas Ārlietu komisijai un Izglītības kultūras un zinātnes komisijai.

05.06.2019. Apstiprināts komisijas ziņojuma teksts un pieņemts lēmums virzīt Saeimas lēmuma projektu izskatīšanai Saeimas 13. jūnija sēdes darba kārtībā.

13.06.2019. Saeima atbastīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu un nolēma nodot 10822 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Uzvaras pieminekļa demontāža" Saeimas Ārlietu un Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai tālākai izvērtēšanai.

 45. "Par pilsētas ielām bez sāls"- 10301   01.04.2019. Piedāvā blīvi apdzīvotās vietās un pilsētās sāls kaisīšanas vietā izmantot smiltis.

 24.04.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Iniciatīvas autors nebija klātesošs.

15.05.2019. komisija nolēma nodot Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par pilsētas ielām bez sāls"Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības pilitikas komisijai tālākai izvērtēšanai.

23.05.2019. Saeima nodeva 10301 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par pilsētas ielām bez sāls" Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības pilitikas komisijai tālākai izvērtēšanai.

46. "Par pieminekļu cīnītājiem pret nacismu aizsardzību" - 16544  02.04.2019. Aicina Saeimu izstrādāt likumu par pieminekļu un memoriālo būvju aizsardzību un iekļaut tajā sadaļu par pieminekļu nacisma apkarotājiem saglabāšanu. 

24.04.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija ar balsu vairākumu atbalstīja sagatavoto Saeimas lēmuma projektu par iesnieguma noraidīšanu.

 

05.06.2019. Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu "Par 16544 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par pieminekļu cīnītājiem pret ncacismu aizsardzību" noraidīšanu".

47."Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām"

10273

 16.04.2019. Aicina atcelt deputātiem noteiktās kompensācijas par dzīvesvietas īri un transporta izdevumiem.

15.05.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām" Saeimas Juridiskajai komisijai tālākai izvērtēšanai.

23.05.2019. Saeima nodeva 10273 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu "Par solidāru Saeimas deputātu atteikšanos no kompensācijām" Saeimas Juridiskajai komisijai tālākai izvērtēšanai. 

 48. ""Ātro kredītu" reklamēšanas aizliegums medijos un internetā"

10370

10.06.2019.

 

 

 

 

  Aicina aizliegt "ātro kredītu" reklāmas

 

 

 

 19.06.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija vienbalsīgi nolēma turpināt jautājumu skatīt nākamajā komisijas sēdē.

20.06.2019. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot iesniegumu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās attīstības politikas komisijai tālākai izvērtēšanai. Sagatavots Saeimas lēmuma projekts.

05.09.2019. Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu.

 

49.“Nepārtrauktā glikozes monitorēšanas sistēma glābs bērnus ar diabētu no agrīno komplikāciju iestāšanās”

11063

 14.06.2019. Ierosina nepārtrauktās glikozes monitorēšanas sistēmas (FreeStyle Libre) nodrošināšanu.

 26.06.2019. Sākotnējās izvērtēšanas sēde. Uzaicināts iesnieguma iesniedzēju pilnvarots pārstāvis. Komisija vienbalsīgi nolēma nodot iesniegumu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai tālākai izvērtēšanai. Sagatavots Saiemas lēmuma projekts.

05.09.2019. Saeima atbalstīja komisijas sagatavoto lēmuma projektu.